Obchodní podmínky pro provozovatele

Úvodní ustanovení

1.1
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového portálu Kupsilistek.cz na adrese www.kupsilistek.cz (dále jen „portál“), kterým je Josef Moravec, IČ 70127964, DIČ CZ8411090160. (dále jen „zprostředkovatel“), a osobou, která na portálu nabízí ke koupi vstupenky na volnočasové akce, které sama pořádá (dále jen „pořadatel“), vznikající při zprostředkování koupě vstupenek mezi pořadatelem a tím, kdo tyto vstupenky prostřednictvím portálu kupuje (dále jen „kupující“).

1.2
Zprostředkovatel skrze portál zajišťuje zprostředkování uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou vstupenky na volnočasové akce pořadatele, mezi pořadatelem a kupujícím, předání zakoupených vstupenek kupujícímu, převzetí kupní ceny od kupujícího a její předání pořadateli. Pořadatel je povinen zprostředkovateli za zprostředkování zaplatit provizi. Za konání, nekonání, průběh a jakékoli okolnosti mající původ v pořadatelově volnočasové akci odpovídá kupujícímu pořadatel.

1.3
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi pořadatelem a zprostředkovatelem. Zprostředkovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit. Změna obchodních podmínek, která dopadá na již uzavřenou smlouvu, bude mít právní účinky jen tehdy, vysloví-li s ní pořadatel souhlas. Smlouva o zprostředkování a tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

Uzavření smlouvy

2.1
Smlouva se uzavírá na návrh pořadatele. Pořadatel návrh na uzavření smlouvy podává prostřednictvím elektronické žádosti o registraci na portálu, ve které vyplní veškeré předepsané údaje. Pro každou volnočasovou akci je třeba podat samostatnou žádost o registraci.

2.2
Zprostředkovatel je oprávněn návrh pořadatele na uzavření smlouvy odmítnout, a to bez uvedení důvodů. Odmítnutí návrhu zprostředkovatel oznámí pořadateli do sedmi dnů ode dne, kdy mu návrh prostřednictvím portálu došel.

2.3
Smlouva je uzavřena, oznámí-li zprostředkovatel pořadateli, že jeho návrh přijal. Přijetí návrhu zprostředkovatel oznámí pořadateli do sedmi dnů ode dne, kdy mu návrh prostřednictvím portálu došel.

2.3
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Nabídka vstupenek prostřednictvím portálu

3.1
Zprostředkovatel na portálu umístí pořadatelovu nabídku prodeje vstupenek na volnočasovou akci. Zprostředkovatel neodpovídá za nedostupnost portálu způsobenou nefunkčností sítě internet. Zprostředkovatel má právo omezit nebo zastavit dostupnost portálu po dobu nezbytně nutnou k údržbě nebo úpravě portálu.

3.2
Za obsah nabídky pořadatele na prodej vstupenek na volnočasovou akci a za obsah jakékoli jeho další prezentace umístěné na portálu odpovídá pořadatel. Pořadatel se zavazuje, že volnočasová akce ani její nabídka či další prezentace umístěná na portálu nebude v rozporu správním řádem České republiky ani v rozporu s dobrými mravy. Zjistí-li zprostředkovatel porušení této povinnosti pořadatele, může jeho nabídku v portálu znepřístupnit. Pořadatel se zavazuje, že kupní smlouva, kterou skrze zprostředkovatele uzavírá s kupujícím, bude podléhat právnímu řádu české republiky.

3.3
Vstupenky nabízené na portálu mají pouze elektronickou formu a jsou opatřeny nezaměnitelným identifikátorem.

3.4
Pořadatel je oprávněn kdykoli měnit ceny jím nabízených vstupenek; to neplatí pro vstupenky již prodané a vstupenky, ohledně kterých kupující započal proces elektronického nákupu.

3.5
Přehled nabízených vstupenek a prodaných vstupenek včetně jejich jednoznačné identifikace a identifikace kupujícího je pro pořadatele po přihlášení dostupný na portálu. Pořadatel může jakoukoli dosud neprodanou vstupenku prostřednictvím portálu zrušit; to neplatí pro vstupenku, ohledně které kupující započal proces elektronického nákupu.

Prodej vstupenek prostřednictvím portálu

4.1
Kupní smlouvu lze prostřednictvím portálu uzavřít pouze elektronicky a kupní cenu lze zaplatit pouze bezhotovostně, a to způsoby uvedenými na portálu.

4.2
Pořadatel se zavazuje, že kupní cenu vstupenek uvede v jejich konečné výši. Je-li pořadatel plátcem daně z přidané hodnoty, uvede cenu vstupenek včetně této daně.

4.3
Zprostředkovatel prostřednictvím portálu zajistí, že kupující obdrží vstupenku až po té, co předá neodvolatelný příkaz k úhradě kupní ceny ve prospěch bankovního účtu zprostředkovatele.

4.4
Zprostředkovatel zajistí předání zakoupené vstupenky kupujícímu, a to elektronickou formou na e-mailovou adresu, kterou kupující zprostředkovateli uvedl. Zakoupená vstupenka bude pro kupujícího po přihlášení dostupná i na portálu.

4.5
Kupní cenu zaplacenou kupujícím uschová zprostředkovatel na svém bankovním účtu.

4.6
Pořadatel se zavazuje, že kupujícímu vystaví daňový doklad o koupi vstupenky, bude-li o to kupujícím požádán.

4.7
Zprostředkovatel poukáže pořadateli kupní cenu zaplacenou za všechny vstupenky prodané prostřednictvím portálu sníženou o provizi zprostředkovatele na bankovní účet, který pořadatel zprostředkovateli oznámil, a to do 7 dnů ode dne ukončení volnočasové akce, které se prodané vstupenky týkaly.

4.8
Pořadatel je zprostředkovateli povinen zaplatit provizi. Provize činí 8% z ceny každé prostřednictvím portálu prodané vstupenky, nejméně však 8 Kč za každou prostřednictvím portálu prodanou vstupenku. Svou pohledávku z titulu provize započte zprostředkovatel proti pohledávce pořadatele dle předchozího odstavce.

Zrušení volnočasové akce pořadatelem

5.1
Zruší-li pořadatel volnočasovou akci, je povinen to okamžitě oznámit zprostředkovateli. Zprostředkovatel tuto skutečnost bezodkladně zveřejní na portálu.

5.2
Obdrží-li zprostředkovatel oznámení pořadatele o tom, že zrušil volnočasovou akci, vrátí každému kupujícímu, který vstupenku na takovou akci koupil, celou zaplacenou kupní cenu na bankovní účet, ze kterého byla platba na kupní cenu poukázána, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení pořadatele o zrušení volnočasové akce.

5.3
Pořadatel je v případě zrušení volnočasové akce povinen zaplatit zprostředkovateli náhradu nákladů souvisejících se zprostředkováním prodeje již prodaných vstupenek. Náhrada nákladů činí 5% z ceny každé prostřednictvím portálu prodané vstupenky, nejméně však 10 Kč za každou prostřednictvím portálu prodanou vstupenku. Náhrada je splatná do 30 dnů ode dne, kdy pořadatel zprostředkovateli odeslal oznámení o zrušení volnočasové akce.

Ukončení smlouvy

6.1
Pořadatel i zprostředkovatel mohou smlouvu o zprostředkování vypovědět i bez udání důvodů. Smlouva zaniká dnem, kdy byly vzájemné pohledávky zprostředkovatele a pořadatele týkající se uskutečněné nebo zrušené volnočasové akce zcela uspokojeny.

Doručování

7.1
Pořadatel a zprostředkovatel se dohodli na tom, že veškerá vzájemná právní jednání předpokládaná těmito podmínkami budou činit elektronicky, a to buď prostřednictvím portálu, anebo e-mailových zpráv. Za e-mailovou zprávu doručenou zprostředkovateli se považuje elektronická zpráva doručená na adresu partner@kupsilistek.cz. Za e-mailovou zprávu doručenou pořadateli se považuje elektronická zpráva doručená na e-mailovou adresu, kterou pořadatel uvedl ve své přihlášce k registraci. Dojde-li ke změně e-mailové doručovací adresy, je dotčená smluvní strana povinna to oznámit straně druhé bez zbytečného odkladu a uvést adresu novou.

Ochrana osobních údajů

8.1
Osobní údaje pořadatele jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel dává zprostředkovateli souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním (dále jen „shromažďování“) svých osobních údajů, a to za níže stanovených podmínek. Pořadatel svůj souhlas dává formou registrace na portálu. Pořadatel může tento svůj souhlas kdykoli písemně odvolat a zprostředkovatel pak provede likvidaci osobních údajů, které o něm shromáždil. Učiní-li tak pořadatel, je to důvod, pro který může zprostředkovatel odstoupit od smlouvy, nebude-li pro to zprostředkovatel schopen dostát svým povinnostem vyplývajícím ze smlouvy.

8.2
Zprostředkovatel shromažďuje o pořadateli následující informace: Název subjeku, IČ, DIČ, Číslo účtu, dále Jméno, Příjmení, E-Mail a Telefon kontaktní osoby, fakturační adresu a přihlašovací údaje, které se sestávají z E-Mailu a hesla v zašifrované podobě. To vše pouze za účelem splnění svých povinností a uplatnění svých práv ze smlouvy. Údaj o e-mailové adrese může také sloužit pro zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje pořadatele zpracovává zprostředkovatel nebo osoba jím pověřená a při tom používá běžně dostupných prostředků výpočetní techniky s potřebným zabezpečením dat proti zneužití. Zprostředkovatel shromažďuje osobní údaje pořadatele jen po dobu trvání jeho registrace na www.kupsilistek.cz.

8.3
Pořadatel má právo na přístup k osobním údajům, které o něm zprostředkovatel shromažďuje a právo na jejich opravu. Pořadatel má dále právo, zjistí-li nebo se domnívá-li se, že zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat zprostředkovatele o vysvětlení a dále požadovat, aby zprostředkovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Zasílání obchodních sdělení

9.1
Pořadatel dává registrací v portálu souhlas s tím, aby mu zprostředkovatel zasílal obchodní sdělení o vlastním zboží a službách na e-mailovou adresu, kterou pořadatel uvedl při registraci. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu, který je uveden v každém zaslaném obchodním sdělení.

Závěrečná ustanovení

10.1
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.10.2014.

Košík
Košík je prázdný