Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1.1
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového portálu Kupsilistek.cz na adrese www.kupisilistek.cz (dále jen „portál“), kterým je Josef Moravec, IČ 70127964, DIČ CZ8411090160. (dále jen „zprostředkovatel“), a osobou, která na portálu kupuje vstupenky na volnočasové akce (dále jen „kupující“) od osoby, jež tyto vstupenky na volnočasové akce na portálu nabízí a sama je pořádá (dále jen „pořadatel“), vznikající při takovém nákupu.

1.2
Zprostředkovatel skrze portál zajišťuje zprostředkování uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou vstupenky na volnočasové akce pořadatele, mezi pořadatelem a kupujícím, předání zakoupených vstupenek kupujícímu, převzetí kupní ceny od kupujícího a její předání pořadateli. Za konání, nekonání, průběh a jakékoli okolnosti mající původ v pořadatelově volnočasové akci odpovídá kupujícímu pořadatel.

1.3
Zprostředkovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit. Změna obchodních podmínek, která dopadá na již uzavřenou kupní smlouvu, bude mít právní účinky jen tehdy, vysloví-li s ní kupující souhlas. Práva a povinnosti všech zúčastněných stran se řídí právním řádem České republiky.

Nabídka vstupenek prostřednictvím portálu

2.1
Vstupenky, které lze prostřednictvím portálu koupit, nabízí ke koupi pořadatel, který je uveden u každé jednotlivé volnočasové akce prezentované na portálu.

2.2
Vstupenky nabízené na portálu mají pouze elektronickou formu a jsou opatřeny nezaměnitelným identifikátorem.

2.3
Ceny vstupenek nabízených na portálu jsou konečné, a je-li pořadatel plátcem daně z přidané hodnoty, je v nich tato daň zahrnuta.

2.4
Kupující bere na vědomí, že je provozovatel oprávněn jakoukoli dosud neprodanou vstupenku zrušit, nebo ceny dosud neprodaných vstupenek měnit; to neplatí pro vstupenky, ohledně kterých kupující započal proces elektronického nákupu.

Nákup vstupenek prostřednictvím portálu

3.1
Kupní smlouvu, jejímž předmětem jsou vstupenky na volnočasové akce pořadatele, uzavírá kupující prostřednictvím zprostředkovatele přímo s pořadatelem.

3.2
Kupní smlouva se uzavírá elektronicky prostřednictvím portálu. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy zájemce o koupi podá prostřednictvím portálu neodvolatelný příkaz k bezhotovostní platbě kupní ceny, tj. v okamžiku, kdy dokončí celý proces elektronického nákupu vstupenky, jak je popsán v následujícím odstavci.

3.3
Zájemce o koupi vstupenky postupuje tak, že si na stránce s přehledem akcí zvolí jednu z akcí. Na deailu zvolené akce zvolí požadovaný počet lístků a kliknutním na zelenou ikonu s košíkem vloží tyto lístky do košíku. Následně je přesměrován na stránku s košíkem, kde vyplní své jméno, příjmení a e-email. Na tento e-mail budou kupujícímu doručeny přihlašovací údaje a po zaplacení lístků, také odkaz na uložení zakoupených lístků. Následně zvolí jeden z možných způsobů platby a kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ je přesměrován na platební bránu, kde provede platbu. Po úspěšném provedení platby je kupující vrácen zpět na portál, kde si může lístky stáhnout nebo vytisknout. Informace o zaplacení spolu s odkazem na stažení lístků je též kupujícímu zaslána na e-mail.

3.4
Kupní cenu lze zaplatit pouze bezhotovostně prostřednictvím platební karty nebo on-line bankovním převodem.

3.5
Zprostředkovatel kupujícímu zašle vstupenku bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin po té, co kupující dokončil proces elektronického nákupu, a to na e-mailovou adresu, kterou kupující v rámci procesu elektronického nákupu uvedl. Zakoupená vstupenka bude pro kupujícího po přihlášení dostupná i na portálu.

3.6
Požaduje-li kupující daňový doklad o koupi vstupenky, obrátí se na pořadatele, který je povinen mu takový doklad vystavit.

3.7
Kupující bere na vědomí, že ve smyslu § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů.

Zrušení volnočasové akce pořadatelem

4.1
Oznámí-li pořadatel volnočasové akce zprostředkovateli zrušení volnočasové akce, zprostředkovatel tuto skutečnost zveřejní na portálu a současně znemožní nákup vstupenek na zrušenou akci. Kupujícího, který již vstupenku na takovou akci koupil, zprostředkovatel o zrušení akce vyrozumí rovněž zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou kupující v rámci procesu elektronického nákupu uvedl.

4.2
Obdrží-li zprostředkovatel oznámení pořadatele o tom, že zrušil volnočasovou akci, vrátí každému kupujícímu, který vstupenku na takovou akci koupil, celou zaplacenou kupní cenu na bankovní účet, ze kterého byla platba na kupní cenu poukázána, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení pořadatele o zrušení volnočasové akce.

Ochrana osobních údajů

5.1
Osobní údaje kupujícího jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující dává zprostředkovateli souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním (dále jen „shromažďování“) svých osobních údajů, a to za níže stanovených podmínek. Kupující svůj souhlas dává formou ukončení celého procesu elektronického nákupu vstupenky na portálu www.ABC.cz. Kupující může tento svůj souhlas kdykoli písemně odvolat a zprostředkovatel pak provede likvidaci osobních údajů, které o něm shromáždil. Učiní-li tak kupující ještě před tím, než mu zprostředkovatel zašle vstupenku, je to důvod, pro který může zprostředkovatel odstoupit od smlouvy, nebude-li pro to zprostředkovatel schopen dostát svým povinnostem vyplývajícím ze smlouvy.

5.2
Zprostředkovatel shromažďuje o kupujícím následující informace: Jméno, Příjmení a E-Mail. To vše pouze za účelem splnění svých povinností a uplatnění svých práv ze smlouvy. Údaj o e-mailové adrese může také sloužit pro zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje kupujícího zpracovává zprostředkovatel nebo osoba jím pověřená a při tom používá běžně dostupných prostředků výpočetní techniky s potřebným zabezpečením dat proti zneužití. Zprostředkovatel shromažďuje osobní údaje kupujícího jen po dobu trvání jeho registrace na www.ABC.cz.

5.3
Kupující má právo na přístup k osobním údajům, které o něm zprostředkovatel shromažďuje a právo na jejich opravu. Kupující má dále právo, zjistí-li nebo se domnívá-li se, že zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat zprostředkovatele o vysvětlení a dále požadovat, aby zprostředkovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Zasílání obchodních sdělení

6.1
Kupující dává ukončením celého procesu elektronického nákupu vstupenky na portálu souhlas s tím, aby mu zprostředkovatel zasílal obchodní sdělení o vlastním zboží a službách na e-mailovou adresu, kterou zde kupující uvedl. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu, který je obsažen v každém zaslaném obchodním sdělení.

Závěrečná ustanovení

7.1
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.10.2014.

Košík
Košík je prázdný